دانلود پادکست (فایل صوتی) رایگان زیست شناسی کنکور دانلود رایگان

تعداد سوالات هر فصل زیست در کنکور ۱۴۰۲

بودجه بندی یا تعداد سوالات هر فصل زیست در کنکور 1402
  مطالب زیست کنکور   زمان مطالعه 4 دقیقه  14 / 05 / 1402

5

دانستن تعداد سوالات هر فصل زیست در کنکور ۱۴۰۲ یا اصطلاحاً بودجه بندی زیست کنکور ۱۴۰۲، نقش مهمی در استراتژی مطالعاتی داوطلبان دارد. به همین دلیل بسیاری از دانش آموزان کنکوری، برای درک اهمیت هر فصل در کنکور، به دنبال پاسخ این سوال هستند:

از هر فصل زیست در کنکور، چند سوال مطرح می ‌شود؟

البته به دو نکته بسیار مهم توجه داشته باشید:

 1. معمولا هر فصلی که سوالات بیشتری از آن طرح می‌شود، حجم بیشتری نیز دارد. مثلا فصل گردش مواد با اینکه پر سوال است ولی در عوض حجم مطالب آن اندازه دو فصل عادی زیست است!
 2. بسیاری از سوالات زیست ترکیبی هستند و این پرسش که این سوال دقیقا مربوط به کدام فصل است سوالی است بی پاسخ! به عنوان مثال به تست زیر توجه کنید:

مطابق با اطلاعات کتاب درسی، گروهی از جانوران مهره‌دار می‌توانند از فرومون‌ها برای جفت‌یابی استفاده کنند. کدام مورد، ویژگی مشترک این گروه از جانوران است؟ (۱۴۰۲ داخل کشور، تیر ماه) (فصل تنظیم شیمیایی زیست یازدهم)

 1. ساختار استخوان آن‌ها به ساختار استخوان انسان، بسیار شبیه است. (فصل حرکت یازدهم)
 2. در درون سوراخ زیر هر چشم آن‌ها، گیرنده‌های پرتوها فروسرخ وجود دارد. (فصل حواس یازدهم)
 3. می‌توانند از طریق دو برابر کردن فام‌تن‌ (کروموزوم‌)‌های یاخته جنسی خود، تولیدمثل کنند. (فصل تولیدمثل یازدهم)
 4. اندام‌های حرکتی جلویی آن‌ها از نظر طرح ساختاری، کاملاً شبیه به اندام‌های حرکتی سایر مهره‌داران است. (فصل تغییر در اطلاعات وراثتی دوازدهم)

همانطور که می‌بینید صورت سوال و گزینه‌ها از پنج! فصل مختلف مطرح شده‌اند و دسته‌بندی دقیق چنین تستی عملاً غیرممکن است.

پس بودجه بندی‌هایی که برای شما تهیه کرده‌ام کمی تقریبی است:

بودجه بندی سوالات زیست کنکور ۱۴۰۲

 

 

تعداد سوالات زیست دهم در کنکور ۱۴۰۲: ۱۰ سوال از ۴۵ سوال

 • فصل اول (دنیای زنده): ۰ سوال مستقیم!
 • فصل دوم (گوارش): ۳ سوال
 • فصل سوم (تبادلات گازی): ۱ سوال
 • فصل چهارم (گردش مواد): ۳ سوال
 • فصل پنجم (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد): ۱ سوال
 • فصل ششم (از یاخته تا گیاه): ۱ سوال
 • فصل هفتم (جذب و انتقال مواد در گیاهان): ۱ سوال

تعداد سوالات زیست یازدهم در کنکور ۱۴۰۲: ۱۷ سوال از ۴۵ سوال

 • فصل اول (تنظیم عصبی): ۱ سوال
 • فصل دوم (حواس): ۱ سوال
 • فصل سوم (دستگاه حرکتی): ۲ سوال
 • فصل چهارم (تنظیم شیمیایی): ۱ سوال
 • فصل پنجم (ایمنی): ۲ سوال
 • فصل ششم (تقسیم یاخته): ۱ سوال
 • فصل هفتم (تولید مثل): ۶ سوال
 • فصل هشتم (تولید مثل نهاندانگان): ۱ سوال
 • فصل نهم (پاسخ گیاهان به محرک ها): ۲ سوال

تعداد سوالات زیست دوازدهم در کنکور ۱۴۰۲: ۱۸ سوال از ۴۵ سوال

 • فصل اول (مولکول های اطلاعاتی): ۱ سوال
 • فصل دوم (جریان اطلاعات در یاخته): ۴ سوال
 • فصل سوم (انتقال اطلاعات در نسل ها): ۳ سوال
 • فصل چهارم (تغییر در اطلاعات وراثتی): ۳ سوال
 • فصل پنجم (از ماده به انرژی): ۲ سوال
 • فصل ششم (از انرژی به ماده): ۲ سوال
 • فصل هفتم (فناوری های نوین زیستی): ۲ سوال
 • فصل هشتم (رفتارهای جانوران): ۱ سوال

 

بودجه بندی سوالات زیست کنکور ۱۴۰۱

تعداد سوالات زیست دهم در کنکور ۱۴۰۱: ۱۲ سوال از ۵۰ سوال

 • فصل اول (دنیای زنده): ۱ سوال
 • فصل دوم (گوارش): ۱ سوال
 • فصل سوم (تبادلات گازی): ۳ سوال
 • فصل چهارم (گردش مواد): ۳ سوال
 • فصل پنجم (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد): ۱ سوال
 • فصل ششم (از یاخته تا گیاه): ۲ سوال
 • فصل هفتم (جذب و انتقال مواد در گیاهان): ۱ سوال

تعداد سوالات زیست یازدهم در کنکور ۱۴۰۱: ۱۴ سوال از ۵۰ سوال

 • فصل اول (تنظیم عصبی): ۲ سوال
 • فصل دوم (حواس): ۲ سوال
 • فصل سوم (دستگاه حرکتی): ۲ سوال
 • فصل چهارم (تنظیم شیمیایی): ۱ سوال
 • فصل پنجم (ایمنی): ۱ سوال
 • فصل ششم (تقسیم یاخته): ۰ سوال مستقیم!
 • فصل هفتم (تولید مثل): ۳ سوال
 • فصل هشتم (تولید مثل نهاندانگان): ۲ سوال
 • فصل نهم (پاسخ گیاهان به محرک ها): ۱ سوال

تعداد سوالات زیست دوازدهم در کنکور ۱۴۰۱: ۲۴ سوال از ۵۰ سوال

 • فصل اول (مولکول های اطلاعاتی): ۲ سوال
 • فصل دوم (جریان اطلاعات در یاخته): ۵ سوال
 • فصل سوم (انتقال اطلاعات در نسل ها): ۳ سوال
 • فصل چهارم (تغییر در اطلاعات وراثتی): ۴ سوال
 • فصل پنجم (از ماده به انرژی): ۲ سوال
 • فصل ششم (از انرژی به ماده): ۳ سوال
 • فصل هفتم (فناوری های نوین زیستی): ۳ سوال
 • فصل هشتم (رفتارهای جانوران): ۲ سوال

 

بودجه بندی سوالات زیست کنکور ۱۴۰۰

تعداد سوالات زیست دهم در کنکور ۱۴۰۰: ۱۴ سوال از ۵۰ سوال

 • فصل اول (دنیای زنده): ۰ سوال مستقیم!
 • فصل دوم (گوارش): ۴ سوال
 • فصل سوم (تبادلات گازی): ۱ سوال
 • فصل چهارم (گردش مواد): ۴ سوال
 • فصل پنجم (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد): ۱ سوال
 • فصل ششم (از یاخته تا گیاه): ۲ سوال
 • فصل هفتم (جذب و انتقال مواد در گیاهان): ۲ سوال

تعداد سوالات زیست یازدهم در کنکور ۱۴۰۰: ۱۶ سوال از ۵۰ سوال

 • فصل اول (تنظیم عصبی): ۱ سوال
 • فصل دوم (حواس): ۲ سوال
 • فصل سوم (دستگاه حرکتی): ۳ سوال
 • فصل چهارم (تنظیم شیمیایی): ۱ سوال
 • فصل پنجم (ایمنی): ۱ سوال
 • فصل ششم (تقسیم یاخته): ۱ سوال
 • فصل هفتم (تولید مثل): ۳ سوال
 • فصل هشتم (تولید مثل نهاندانگان): ۳ سوال
 • فصل نهم (پاسخ گیاهان به محرک ها): ۱ سوال

تعداد سوالات زیست دوازدهم در کنکور ۱۴۰۰: ۲۰ سوال از ۵۰ سوال

 • فصل اول (مولکول های اطلاعاتی): ۳ سوال
 • فصل دوم (جریان اطلاعات در یاخته): ۳ سوال
 • فصل سوم (انتقال اطلاعات در نسل ها): ۵ سوال
 • فصل چهارم (تغییر در اطلاعات وراثتی): ۲ سوال
 • فصل پنجم (از ماده به انرژی): ۲ سوال
 • فصل ششم (از انرژی به ماده): ۳ سوال
 • فصل هفتم (فناوری های نوین زیستی): ۱ سوال
 • فصل هشتم (رفتارهای جانوران): ۱ سوال
تعداد سوالات یا بودجه بندی زیست شناسی در کنکور 1400 نظام جدید
بودجه بندی یا تعداد سوالات هر فصل زیست در کنکور ۱۴۰۰

خوشحال می‌شویم از کانال یوتیوب ما نیز بازدید کنید. کلیپ‌هایی مانند بودجه بندی زیست کنکور ۱۴۰۲ و سایر فیلم های مشاوره را در آن قرار دادیم:


در انتهای توصیه می کنم به مطالب زیر هم سر بزنید:

برای دریافت مطالب کنکوری بیشتر، عضو کانال تلگرام زیست کنکور و پیج اینستاگرام زیست ما بشوید و برای تماشای کلیپ های آموزشی به کانال آپارات ما نیز مراجعه کنید.

اگر شما هم راجع به بودجه بندی زیست کنکور ۱۴۰۲ نظری دارید، زیر همین پست بنویسید. قول می دهم تا جای ممکن پاسخ دهم.

دوستدار شما عزیزان، روح اله ابوالحسنی، فارغ التحصیل پزشکی از دانشگاه تهران

  برای قبولی پزشکی از کجا شروع کنم؟پیشنهاد می‌کنیم مسیر زیر را طی کنید.

  روح اله ابوالحسنی

  همیشه آرزو داشتم بعد از کنکور، رازهای موفقیتم را با دیگران به اشتراک بگذارم، آن آرزو اکنون «نکته زیست» نام دارد...

  درباره این مطلب نظر دهید !

  میانگین امتیاز این مطلب 5 است .

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  22 نظر در “تعداد سوالات هر فصل زیست در کنکور ۱۴۰۲

  1. میثم می گوید :

   خیلی ممنون استاد بابت تمام کمک هایی که به ما میکنید . ازوقتی که بافیلم های شما جلو رفتم نه فقط زیستم بقیه درسامم بهتر شدن واقعا سایتتون درجه یکه

   • روح اله ابوالحسنی می گوید :

    سلام خیلی ممنون از لطفی که دارید. البته بنده استاد نیستم ولی خداروشکر که تونستم تو زندگی تحصیلیتون نقش مثبتی رو ایفا کنم. با آرزوی موفقیت های بزرگتر

  2. Pari می گوید :

   سلام.اگه زیست و شیمی و ادبیات دینی بالای ۵۰درصد بزنم میتونم مامایی قبول شم. دانشگاه دولتی یا ازاد هرکدوم باشه فرق نداره. ممنون میشم جواب بدین

   • روح اله ابوالحسنی می گوید :

    سلام. بستگی به سایر درصدهاتون داره و همینطور میزان سختی سوالات کنکور.

  3. فاطمه می گوید :

   با سلام وقت بخیر.از زیست همیشه سوالات ترکیبی میاد تو کنکور؟چن تا از سوالات زیست دهم جدا و بدون اینکه ترکیبی باشه تو کنکور میاد؟

   • روح اله ابوالحسنی می گوید :

    سلام بله سوالا ترکیبین و سوال شما جواب مشخصی نداره. باید همه رو بخونید.
    موفق باشید.

   • روح اله ابوالحسنی می گوید :

    سلام خیر. چنین استراتژی ای به کلی شکست خوردست چون زیست صفر کارنامه شما رو نابود میکنه.
    نکته بعدی این اینه که ۸۰ زدن تمام درس ها کار ساده ای نیست.
    توصیه می کنم کتاب یک قدم تا پزشکی رو تهیه کنید و با دقت بخونید تا نگاهتون نسبت به این قضیه اصلاح بشه.
    noktezist.ir/product/کتاب-یک-قدم-تا-پزشکی/

  4. مجید می گوید :

   سلام
   ببخشید نمیشد سوالات ۹۸ و ۹۹ کنکور داخل و خارج رو به تفکیک فصل طبقه بندی میکردین و با جوتب تشریحی رو سایت میذاشتین ؟

   • روح اله ابوالحسنی می گوید :

    خیر متاسفانه. ما فیلم تحلیلش رو به شاگردامون میدیم هر سال. جز قسمت رایگان ما نیست متاسفانه.

  5. زهرا می گوید :

   سلام میشه بگید تو این شش ماه باقی مونده اگه چیزی نخوندیم برناممون برای آوردن یه رتبه خوب چجوری باید باشه الویت ها رو چجوری رعایت کنیم و چجوری دوره و تعداد تست بالا داشته باشیم؟

   • روح اله ابوالحسنی می گوید :

    سوالتون جواب خیلی مفصلی داره. باید با یک مشاور بشینید برنامه ریزی کنید و کار زمان بریه.
    موفق باشید.

   • Elnaz می گوید :

    سلام وقتتون بخیر
    از فصل یک زیست دهم طبق بودجه بندی سوالی طراحی نمیشه یعنی اون فصل مطالعه نشه مشکلی پیش نمیاد؟

    • روح اله ابوالحسنی می گوید :

     اصلا چنین فکری رو نکنید. از نکاتش در خلال سوالات مطرح میشه. همونطور که گفتم همه رو باید بخونید. موفق باشید.

   • نسترن می گوید :

    سلام
    وقت بخیر جناب آقای دکتر ابوالحسنی.
    ببخشید من اگر ریاضی و فیزیک رو ۴۰ بزنم و بقیه رو ۶۰ به بالا میتونم پزشکی قبول بشم؟!
    منطقه سه هستم دوست دارم همین شهر خودم یاسوج قبول شم ولی خیلی استرس دارم کسی هم نیست ازش مشاوره بگیرم لطفاً اگر ممکنه راهنماییم کنید.
    ممنون

  6. Ava می گوید :

   شما با چه رتبه ای به دانشگاه تهران راه یافتید ، یا حداقل و حداکثر رتبه برای رفتن به دانشگاه تهران چه رتبه ای باید کسب کرد ؟

   • روح اله ابوالحسنی می گوید :

    سلام بنده با رتبه ۹۶ قبول شدم ولی برای آمار دقیق حال حاضر به سایت کانون قلم چی مراجعه کنید. موفق باشید.

  پرفروش‌ترین محصولات

  محصولاتی که بهترین بازخورد را داشته‌اند

  پیشنهاد ‌‌ امروز

  اگر می‌خواهید حفظیات شیمی کنکور را فراموش نکنید، استفاده از فلش کارت‌های شیمی با جعبه لایتنر، بهترین و سریع‌ترین راه حل ممکن است.

  مشاهده