تمرکز در مطالعه
تمرکز در مطالعه
1 امتیاز 5 ستاره (100%)

تمرکز در مطالعه
1 امتیاز 5 ستاره (100%)

تمرکز در مطالعه

دانش آموزان و دانشجویان ممکن است با ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي آﻣﻮزش و ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ، مشکل داشته باشند.ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎري ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎري از داﻧﺶآﻣﻮزان و دانشجویان، ﻧﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻫﻮش، ﮐﻪ ﺿﻌﻒ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺣﻮاس و ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ.اﮔﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ درك و ﻓﻬﻢ درﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮاي درﺳﯽ اﺳﺖ، ﺷﺎﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درك ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ را ﻻزم دارد، از ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ زﻣﺎن ﺑﮕﯿﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪاي ﻫﻢ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﺗﻤﺮﮐﺰ در مطالعه را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﮐﺎرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺿﺮورت ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ روشﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺤﯿﺢ و ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯽآﻣﻮزﯾﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎري، ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ و دﻗﺖ آن ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

اﺛﺮات ﺗﻤﺮﮐﺰ

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎري ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزدﻫﯽ آن ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهاي ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود، ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﯾﺎدﮔﯿﺮي در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، درك، دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و روي ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ در ﻫﻤﺎن زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺟﻠﺐ ﺷﻮد ﻗﻠﺐﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻮ ﻣﯽرود .ﺟﻬﺖ دادن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﭘﺮارزشﺗﺮ و ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﮐﻢ ارزش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪفﺗﺎن ﺷﻤﺎ را ﯾﺎري ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺑﯽارزش ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮات ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺳﺮﯾﻊ: ﻓﺮدي ﮐﻪ داراي ﻗﺪرت ﺗﻤﺮﮐﺰ در اﻓﮑﺎرش را دارد، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادث در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻢ، ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻮب و ﮐﺎرﺑﺮدي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

-ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت ﯾﺎدﮔﯿﺮي: ﻓﺮدي ﮐﻪ داراي ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﻮي ﺑﺎﺷﺪ به خصوص تمرکز در مطالعه ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﺳﭙﺎرد و در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﺎز آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرد و در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم از آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮدن: زﯾﺮ ﺑﻨﺎي اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎري، داﺷﺘﻦ ﻫﺪف در آن ﮐﺎر اﺳﺖ. ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮد ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮ دو راﻫﯽ ﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ و داراي ﻣﻘﺼﺪي ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﻌﻨﯽ اﻓﮑﺎر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

-ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت اﺳﺘﺪﻻل: ﻓﺮدي ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﮐﻤﺘﺮ اﻓﺴﻮس ﻣﯽ ﺧﻮرد و اﺣﺴﺎس ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ و ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

 -ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﺣﺴﺎسﻫﺎ و ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎ: اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﻮي دارﻧﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ روي اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎﯾﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﺮد ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﺑﺎزد، ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ﻫﺮ ﺣﺎل از آراﻣﺶ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

 -ﮐﺴﺐ آراﻣﺶ: اﻓﺮاد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ، از آراﻣﺶ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد، ﺑﻪ ﺟﺎي اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﻧﺎراﺣﺖ و ﻧﮕﺮان ﺷﻮﻧﺪ، در ﮐﻤﺎل آراﻣﺶ و ﻧﻈﻢ آن ﻣﺸﮑﻼت را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.

ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در وﻗﺖ و اﻧﺮژي: اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﻮي دارﻧﺪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ اﻧﺮژي و زﻣﺎﻧﺸﺎن را ﺻﺮف ﻓﮑﺮﻫﺎي ﺑﯿﻬﻮده و ﻣﻐﺸﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻫﺮ ﻓﮑﺮي ﮐﻪ در ذﻫﻦ دارﻧﺪ واﺿﺢ و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﺗﮏ ﺗﮏ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻓﺮاد ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.

درك اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻋﻤﺎل دﯾﮕﺮان: اﻓﺮادي ﮐﻪ داراي ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎرﻫﺎي دﯾﮕﺮان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ دارﻧﺪ . ﻓﺮدي ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮي ﻧﺪارد، اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﺶ را ﻫﻢ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ، در ﻋﻮض اﻓﺮادي ﮐﻪ داراي ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، رﻓﺘﺎر دﯾﮕﺮان ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد.

مشاهده
آیا درس خواندن از مهر ماه دیر است؟

-آﺳﺎن ﺷﺪن ﮐﺎرﻫﺎ: ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﻐﺰ ﺑﺎ ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﮐﻢ و در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪاي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮاﺳﺘﺎن را روي آن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﻗﺪرﺗﯽ ﺗﺎزهاي ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد :ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﯾﺖ اﻓﮑﺎر در ﺟﻬﺖ ﺧﺎص را ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دور ﺷﺪن از روﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎري ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺳﺖ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻓﮑﺮ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﯾﺎ ﺗﺨﯿﻼت دﯾﮕﺮ را ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ، اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺸﺎ و دﻻﯾﻞ اﯾﺠﺎد آن اﺳﺖ.ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و روشﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ اﺣﺘﯿﺎح ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻣﻤﺎرﺳﺖ دارد. ﮔﺬر زﻣﺎن و ﺗﻤﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.

تمرکز در مطالعه

تمرکز در مطالعه

ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ و روشﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن

ﺧﺴﺘﮕﯽ

ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ،ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت وﺑﺴﯿﺎري دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ذﻫﻨﯽ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ از ﺧﻮاب ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ، ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻮﺟﻪﺗﺎن اﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﮐﺎر زﯾﺎد و ﻋﺪم اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﻣﯿﺰان ﺗﻮان ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.

ﻣﻼﻟﺖ و ﮐﺴﺎﻟﺖ

اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻼلآور و ﮐﺴﺎﻟﺖ ﺑﺎر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاي ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در ﻣﻌﺮض ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎري ﮐﺴﺎﻟﺖﺑﺎر را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪاي ﻧﺪارﯾﺪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮي را ﺑﺮايﺗﺎن ﺟﺬابﺗﺮ از اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺟﺬابﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

ورود ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و آﺳﺎن ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺎرﻫﺎي روزﻣﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ. وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد آورده ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ . اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﮏ ﮐﺮدن اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻓﯿﺲﺑﻮك و ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺧﻮد را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺣﻮاسﺗﺎن ﭘﺮت ﻣﯽﺷﻮد. اﮔﺮ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﮐﺎري ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد، ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﯽ از ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ، رﺷﺘﻪ اﻓﮑﺎرﺗﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

تمرکز در مطالعه

تمرکز در مطالعه

ﻋﻮاﻣﻞ ذﻫﻨﯽ ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ

ﻋﻮاﻣﻞ ذﻫﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ اﻓﮑﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﻗﻮي ﺑﺮ روي ذﻫﻦ و اﻓﮑﺎر ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل روز ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد. ﻧﮕﺮاﻧﯽ و دﻟﻮاﭘﺴﯽ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه، ﻣﺸﮑﻼت اﻃﺮاﻓﯿﺎن، ﺗﺮس و ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﮑﺎر ﭘﺮﯾﺸﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روي ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﺎص.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟

اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﻨﺸﺎآن اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ رﻓﻊ آن آﺳﺎن اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﻣﺤﻞ ﺷﻠﻮغ، ﻧﻮر ﮐﻢ و ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎ اﺳﺖ، ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ، دروﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻣﻞ دروﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد .آﯾﺎ ﻋﻠﺖ آن ﻓﻘﺪان ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﻋﺎﻣﻞ، ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﺮاي ﺣﻞ آن ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

روشﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

1-اﺧﺘﺼﺎص دادن زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ

زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻨﻰ را در ﻃﻮل روز، ﺑﺮاى ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص

دﻫﯿﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي روزاﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ، اﯾﻦ ﻧﻈﻢ را ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺪﯾﺸﻪﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ . اﮔﺮ اﻓﮑﺎر ﻣﺰاﺣﻢ و ﭘﺮﯾﺸﺎن در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغﺗﺎن آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ و ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن درﺑﺎره اﯾﻦ اﻓﮑﺎر، ﻓﻼن ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺎص و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻰ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ، ﺑﺮاي ﺗﻔﮑﺮات و ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﺘﺎن درﺑﺎره آﯾﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، زﻣﺎﻧﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ و اﺟﺎزهﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر زﻣﺎن ﺣﺎل ﺷﻤﺎ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.

مشاهده
5 تکنیک تثبیت مطالب در ذهن

2-ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺎ ﮐﺎري ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ (ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼﻗﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ (.ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮي را در ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﻼﻗﻪﯾﺘﺎن ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺮوﯾﺪ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻓﺮاﮔﯿﺮي ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﺗﻤﺮﮐﺰ راﺣﺖﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

3 -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و اﻧﮕﯿﺰه

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي دﻗﯿﻖ و داﺷﺘﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راهﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ. در اﺑﺘﺪا و ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﮐﺎري، ﺑﺮاى ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى درﺳﻰ و ﻏﯿﺮدرﺳﻰ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮐﻨﯿﺪ .اوﻗﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪروز را در ﯾﮏ ﺟﺪول زﻣﺎنﺑﻨﺪى ﺷﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﮐﺎرى، زﻣﺎن ﺧﺎص و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻧﻈﻢ ﺑﺪﻫﯿﺪ. ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﺎل ﻣﻈﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي دﻗﯿﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻮد .ﻫﺪفﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ .اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ.

4-ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮ روي ﻣﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و اﮔﺮ ﭼﯿﺰي ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ را در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮد آن را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺮان ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و در ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖﺗﺮي ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

5 -دور ﮐﺮدن ﺗﻔﮑﺮات ﻣﻨﻔﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺟﺬب اﻓﮑﺎر ﻣﺜﺒﺖ

در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻬﺎ ﻣﯽدﻫﯿﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دام ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﯿﺪ ! ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﮔﻔﺘﻦ واژهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن :ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ، ﻧﻤﯽداﻧﻢ، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ و …ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ .ﺗﺮس، ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ و ﺑﯽارادﮔﯽ را از ذﻫﻦ ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎ و ﺗﻔﮑﺮات ﻣﻨﻔﯽ، ﺷﻤﺎ را در ﺧﻮد ﻏﺮق ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس را در ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﺪ . ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎري ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻧﻮﺷﺘﻦ، ﮐﺎر ﮐﺮدن و…(ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ از ﭘﺲ آن ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ را ﻣﺪام در ﺧﻮد ﭘﺮورش دﻫﯿﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ، اﺣﺴﺎس ﺷﻌﻒ و ﺷﺎدي را در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

روشﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداري

ﯾﺎدداﺷﺖﺑﺮداري ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻤﺎم اﻓﮑﺎر ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداري ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪاي از اﺗﻔﺎﻗﺎت و روﯾﺪادﻫﺎ را ﻧﻮﺷﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود، ﺳﺒﺐ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪن ﺣﻮاس  «ﺗﮑﺮار ﮐﺮدن» ﺑﻬﺒﻮد ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را دارد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل در ﮐﻼس و ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺎري-ﻣﺜﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداري ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد.ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖﺑﺮداري درﮐﻼس ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﻼس درﺳﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.

مشاهده
10 روش افزایش بازدهی مطالعه

1-ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎدهﺳﺎزي

ﺟﺰوه و ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ را ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﯾﺪ ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺎده ﺷﻮد .ﻣﺮور اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ، ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ در ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﻼس را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﯾﺪ ﺗﺎ اﺿﻄﺮاب ﺑﯽﻣﻮرد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وارد ﻧﺸﻮد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻋﻢ از آﻣﺎدﮔﯽ ذﻫﻨﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي آﻣﺎده ﺳﺎزد و اﻧﮕﯿﺰه و ﻋﻼﻗﻪ در ﻓﮑﺮﺗﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

2-ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداري

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﻨﮕﺎم ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداري ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺘﻤﺎ دﻗﯿﻖ و ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺳﻌﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻠﻢ، ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ و دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.

 3-ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮐﻼس ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار داده و ﻣﺸﮑﻼت آن را رﻓﻊ ﮐﻨﯿﺪ .اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ و ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺳﺘﺎد و ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺶ از دوﺳﺘﺎنﺗﺎن آن را رﻓﻊ ﮐﻨﯿﺪ.

4-ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ

از روي ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﺧﻮدﺗﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﻌﺪا ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪن ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺎ دﻫﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ را ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد.

5-آزﻣﻮن

اﮐﻨﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﻪ ذﻫﻦﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرد. دو روش ﻣﺘﺪاول ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد .اول اﯾﻨﮑﻪ از ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎﯾﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ داده و از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺳﻮال ﮐﻨﺪ. در روش دوم ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬ روي ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ به حد مطلوب تمرکز در مطالعه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ روي ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﺪ.

ﻧﮑﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداري ﺑﻬﺘﺮ 

 • اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز در آﯾﻨﺪه آن را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ به یاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداري ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺳﯿﺎه ﮐﺮدن ﮐﺎﻏﺬ و ﺗﻠﻒ ﮐﺮدن وﻗﺖ. با این تمرکز در مطالعه افزایش می یابد.
 • در ﮐﻼس درس ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ در ردﯾﻒﻫﺎي ﺟﻠﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻ در ردﯾﻒﻫﺎي ﺟﻠﻮ ﮐﻤﺘﺮ ﺣﻮاسﺗﺎن ﭘﺮت ﻣﯽﺷﻮد و شنیدن، دﯾﺪن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ در مطالعه ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
 • ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺎ ﺷﮑﻞ، ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪن دور آﻧﻬﺎ، ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﺎز راﺣﺖﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و تمرکزدر مطالعه بشتر شود.
 • در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از درس ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده اﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ آن ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺻﻔﺤﻪ را خالی گذاشته و ﺑﻌﺪ از ﮐﻼس از ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮد ﯾﺎ دوﺳﺘﺎنﺗﺎن ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 • ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻌﻠﻢﺗﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ، ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ آن را ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت خودتان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ روﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن و تمرکز در مطالعه ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دوستدار شما، روح اله ابوالحسنی

 کانال تلگرام:       https://t.me/nokte_zist

آپارات ما          aparat.com/dr.abolhasani

مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

روح اله ابوالحسنی

همیشه آرزو داشتم بعد از کنکورم، رازهای موفقیتم را با دیگران به اشتراک بگذارم، آن آرزو اکنون «نکته زیست» نام دارد...

دیدگاه کاربران ...

تعداد دیدگاه : 3

 1. […]  محیط ساکتی را برای مطالعه خود انتخاب کن! […]

 2. […] این نکته باید توجه شود که یادگیری مطلوب نیازمند تمرکز است و اگر سرعت شما از سرعت مطالعه مطلوب کمتر باشد، […]

 3. […] ﭼﻮن ﭘﯿﺎده روی به ویژه ﯾﻮﮔﺎ، شنا و دو ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣـﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اضطراب یا حتی اضطراب […]

 4. لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

جدیدترین محصولات