تمرکز در مطالعه

تمرکز در مطالعه
  مشاوره کنکور, مقالات   زمان مطالعه دقیقه  ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۷

تمرکز در مطالعه

دانش آموزان و دانشجویان ممکن است با ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی آﻣﻮزش و ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ، مشکل داشته باشند.ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶآﻣﻮزان و دانشجویان، ﻧﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻫﻮش، ﮐﻪ ﺿﻌﻒ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺣﻮاس و ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ.اﮔﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ درک و ﻓﻬﻢ درﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮای درﺳﯽ اﺳﺖ، ﺷﺎﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درک ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ را ﻻزم دارد، از ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ زﻣﺎن ﺑﮕﯿﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻫﻢ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ در مطالعه را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺿﺮورت ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ روشﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺤﯿﺢ و ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯽآﻣﻮزﯾﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری، ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ و دﻗﺖ آن ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

اﺛﺮات ﺗﻤﺮﮐﺰ

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزدﻫﯽ آن ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود، ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، درک، دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و روی ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ در ﻫﻤﺎن زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺟﻠﺐ ﺷﻮد ﻗﻠﺐﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻮ ﻣﯽرود .ﺟﻬﺖ دادن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮارزشﺗﺮ و ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﻢ ارزش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪفﺗﺎن ﺷﻤﺎ را ﯾﺎری ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﯽارزش ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮات ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ: ﻓﺮدی ﮐﻪ دارای ﻗﺪرت ﺗﻤﺮﮐﺰ در اﻓﮑﺎرش را دارد، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادث در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻢ، ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻮب و ﮐﺎرﺑﺮدی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

-ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت ﯾﺎدﮔﯿﺮی: ﻓﺮدی ﮐﻪ دارای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ به خصوص تمرکز در مطالعه ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﺳﭙﺎرد و در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﺎز آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرد و در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم از آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮدن: زﯾﺮ ﺑﻨﺎی اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری، داﺷﺘﻦ ﻫﺪف در آن ﮐﺎر اﺳﺖ. ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮد ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮ دو راﻫﯽ ﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ و دارای ﻣﻘﺼﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﻌﻨﯽ اﻓﮑﺎر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

-ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت اﺳﺘﺪﻻل: ﻓﺮدی ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﮐﻤﺘﺮ اﻓﺴﻮس ﻣﯽ ﺧﻮرد و اﺣﺴﺎس ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ و ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

 -ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﺣﺴﺎسﻫﺎ و ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎ: اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﻮی دارﻧﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ روی اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎﯾﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﺮد ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﺑﺎزد، ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ﻫﺮ ﺣﺎل از آراﻣﺶ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

 -ﮐﺴﺐ آراﻣﺶ: اﻓﺮاد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ، از آراﻣﺶ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد، ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﻧﺎراﺣﺖ و ﻧﮕﺮان ﺷﻮﻧﺪ، در ﮐﻤﺎل آراﻣﺶ و ﻧﻈﻢ آن ﻣﺸﮑﻼت را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.

ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در وﻗﺖ و اﻧﺮژی: اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﻮی دارﻧﺪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ اﻧﺮژی و زﻣﺎﻧﺸﺎن را ﺻﺮف ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮده و ﻣﻐﺸﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻫﺮ ﻓﮑﺮی ﮐﻪ در ذﻫﻦ دارﻧﺪ واﺿﺢ و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﺗﮏ ﺗﮏ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.

درک اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻋﻤﺎل دﯾﮕﺮان: اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ دارﻧﺪ . ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮی ﻧﺪارد، اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﺶ را ﻫﻢ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ، در ﻋﻮض اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، رﻓﺘﺎر دﯾﮕﺮان ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد.

-آﺳﺎن ﺷﺪن ﮐﺎرﻫﺎ: ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻐﺰ ﺑﺎ ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﮐﻢ و در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮاﺳﺘﺎن را روی آن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﻗﺪرﺗﯽ ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد :ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﯾﺖ اﻓﮑﺎر در ﺟﻬﺖ ﺧﺎص را ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دور ﺷﺪن از روﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺳﺖ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻓﮑﺮ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﯾﺎ ﺗﺨﯿﻼت دﯾﮕﺮ را ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ، اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺸﺎ و دﻻﯾﻞ اﯾﺠﺎد آن اﺳﺖ.ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و روشﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ اﺣﺘﯿﺎح ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻣﻤﺎرﺳﺖ دارد. ﮔﺬر زﻣﺎن و ﺗﻤﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.

تمرکز در مطالعه
تمرکز در مطالعه

ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ و روشﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن

ﺧﺴﺘﮕﯽ

ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ،ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت وﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ذﻫﻨﯽ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ از ﺧﻮاب ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ، ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻮﺟﻪﺗﺎن اﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﮐﺎر زﯾﺎد و ﻋﺪم اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﻣﯿﺰان ﺗﻮان ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.

ﻣﻼﻟﺖ و ﮐﺴﺎﻟﺖ

اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻼلآور و ﮐﺴﺎﻟﺖ ﺑﺎر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در ﻣﻌﺮض ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎری ﮐﺴﺎﻟﺖﺑﺎر را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪارﯾﺪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮایﺗﺎن ﺟﺬابﺗﺮ از اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺟﺬابﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

ورود ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و آﺳﺎن ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ. وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد آورده ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ . اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﮏ ﮐﺮدن اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻓﯿﺲﺑﻮک و ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺧﻮد را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺣﻮاسﺗﺎن ﭘﺮت ﻣﯽﺷﻮد. اﮔﺮ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد، ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﯽ از ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ، رﺷﺘﻪ اﻓﮑﺎرﺗﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

تمرکز در مطالعه
تمرکز در مطالعه

ﻋﻮاﻣﻞ ذﻫﻨﯽ ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ

ﻋﻮاﻣﻞ ذﻫﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ اﻓﮑﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻗﻮی ﺑﺮ روی ذﻫﻦ و اﻓﮑﺎر ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل روز ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد. ﻧﮕﺮاﻧﯽ و دﻟﻮاﭘﺴﯽ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه، ﻣﺸﮑﻼت اﻃﺮاﻓﯿﺎن، ﺗﺮس و ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﮑﺎر ﭘﺮﯾﺸﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﺎص.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟

اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﻨﺸﺎآن اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ رﻓﻊ آن آﺳﺎن اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﻣﺤﻞ ﺷﻠﻮغ، ﻧﻮر ﮐﻢ و ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎ اﺳﺖ، ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ، دروﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻣﻞ دروﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد .آﯾﺎ ﻋﻠﺖ آن ﻓﻘﺪان ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﻋﺎﻣﻞ، ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

روشﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

۱-اﺧﺘﺼﺎص دادن زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ

زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻨﻰ را در ﻃﻮل روز، ﺑﺮاى ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص

دﻫﯿﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ، اﯾﻦ ﻧﻈﻢ را ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺪﯾﺸﻪﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ . اﮔﺮ اﻓﮑﺎر ﻣﺰاﺣﻢ و ﭘﺮﯾﺸﺎن در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغﺗﺎن آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ و ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن درﺑﺎره اﯾﻦ اﻓﮑﺎر، ﻓﻼن ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺎص و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻰ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ، ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮات و ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﺘﺎن درﺑﺎره آﯾﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، زﻣﺎﻧﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ و اﺟﺎزهﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر زﻣﺎن ﺣﺎل ﺷﻤﺎ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.

۲-ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ (ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼﻗﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ (.ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی را در ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﻼﻗﻪﯾﺘﺎن ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺮوﯾﺪ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﺗﻤﺮﮐﺰ راﺣﺖﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۳ -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﻧﮕﯿﺰه

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ و داﺷﺘﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راهﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ. در اﺑﺘﺪا و ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﮐﺎری، ﺑﺮاى ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى درﺳﻰ و ﻏﯿﺮدرﺳﻰ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ .اوﻗﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪروز را در ﯾﮏ ﺟﺪول زﻣﺎنﺑﻨﺪى ﺷﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﮐﺎرى، زﻣﺎن ﺧﺎص و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻧﻈﻢ ﺑﺪﻫﯿﺪ. ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﺎل ﻣﻈﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻮد .ﻫﺪفﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ .اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ.

۴-ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮ روی ﻣﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ را در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮد آن را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺮان ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و در ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖﺗﺮی ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

۵ -دور ﮐﺮدن ﺗﻔﮑﺮات ﻣﻨﻔﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﺬب اﻓﮑﺎر ﻣﺜﺒﺖ

در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻬﺎ ﻣﯽدﻫﯿﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دام ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﯿﺪ ! ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﮔﻔﺘﻦ واژهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن :ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ، ﻧﻤﯽداﻧﻢ، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ و …ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ .ﺗﺮس، ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ و ﺑﯽارادﮔﯽ را از ذﻫﻦ ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎ و ﺗﻔﮑﺮات ﻣﻨﻔﯽ، ﺷﻤﺎ را در ﺧﻮد ﻏﺮق ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس را در ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﺪ . ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻧﻮﺷﺘﻦ، ﮐﺎر ﮐﺮدن و…(ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ از ﭘﺲ آن ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ را ﻣﺪام در ﺧﻮد ﭘﺮورش دﻫﯿﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ، اﺣﺴﺎس ﺷﻌﻒ و ﺷﺎدی را در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

روشﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری

ﯾﺎدداﺷﺖﺑﺮداری ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻤﺎم اﻓﮑﺎر ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪای از اﺗﻔﺎﻗﺎت و روﯾﺪادﻫﺎ را ﻧﻮﺷﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود، ﺳﺒﺐ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪن ﺣﻮاس  «ﺗﮑﺮار ﮐﺮدن» ﺑﻬﺒﻮد ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را دارد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل در ﮐﻼس و ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری-ﻣﺜﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد.ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖﺑﺮداری درﮐﻼس ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﻼس درﺳﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.

۱-ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎدهﺳﺎزی

ﺟﺰوه و ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ را ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﯾﺪ ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺎده ﺷﻮد .ﻣﺮور اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ، ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ در ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﻼس را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﯾﺪ ﺗﺎ اﺿﻄﺮاب ﺑﯽﻣﻮرد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وارد ﻧﺸﻮد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻋﻢ از آﻣﺎدﮔﯽ ذﻫﻨﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻣﺎده ﺳﺎزد و اﻧﮕﯿﺰه و ﻋﻼﻗﻪ در ﻓﮑﺮﺗﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

۲-ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﻨﮕﺎم ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺘﻤﺎ دﻗﯿﻖ و ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺳﻌﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻠﻢ، ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ و دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.

 ۳-ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮐﻼس ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار داده و ﻣﺸﮑﻼت آن را رﻓﻊ ﮐﻨﯿﺪ .اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ و ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺳﺘﺎد و ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺶ از دوﺳﺘﺎنﺗﺎن آن را رﻓﻊ ﮐﻨﯿﺪ.

۴-ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ

از روی ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﻌﺪا ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪن ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺎ دﻫﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ را ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد.

۵-آزﻣﻮن

اﮐﻨﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﻪ ذﻫﻦﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرد. دو روش ﻣﺘﺪاول ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد .اول اﯾﻨﮑﻪ از ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎﯾﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ داده و از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺳﻮال ﮐﻨﺪ. در روش دوم ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬ روی ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ به حد مطلوب تمرکز در مطالعه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ روی ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﺪ.

ﻧﮑﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری ﺑﻬﺘﺮ 

 • اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز در آﯾﻨﺪه آن را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ به یاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺳﯿﺎه ﮐﺮدن ﮐﺎﻏﺬ و ﺗﻠﻒ ﮐﺮدن وﻗﺖ. با این تمرکز در مطالعه افزایش می یابد.
 • در ﮐﻼس درس ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ در ردﯾﻒﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻ در ردﯾﻒﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﮐﻤﺘﺮ ﺣﻮاسﺗﺎن ﭘﺮت ﻣﯽﺷﻮد و شنیدن، دﯾﺪن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ در مطالعه ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
 • ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺎ ﺷﮑﻞ، ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪن دور آﻧﻬﺎ، ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﺎز راﺣﺖﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و تمرکزدر مطالعه بشتر شود.
 • در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از درس ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده اﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ آن ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺻﻔﺤﻪ را خالی گذاشته و ﺑﻌﺪ از ﮐﻼس از ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮد ﯾﺎ دوﺳﺘﺎنﺗﺎن ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 • ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻌﻠﻢﺗﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ، ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ آن را ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت خودتان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ روﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن و تمرکز در مطالعه ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دوستدار شما، روح اله ابوالحسنی

 کانال تلگرام:       https://t.me/nokte_zist

آپارات ما          aparat.com/dr.abolhasani

  روح اله ابوالحسنی

  همیشه آرزو داشتم بعد از کنکور، رازهای موفقیتم را با دیگران به اشتراک بگذارم، آن آرزو اکنون «نکته زیست» نام دارد...

  درباره این مطلب نظر دهید !

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  3 نظر در “تمرکز در مطالعه

  1. پینگ بک: اضطراب امتحان و مقابله با آن | کلاس الف

  2. پینگ بک: نکته زیست / آموزش نوین زیست شناسی کنکور

  3. پینگ بک: نکته زیست / آموزش نوین زیست شناسی کنکور

  پرفروش‌ترین محصولات

  محصولاتی که بهترین بازخورد را داشته‌اند

  پیشنهاد ‌‌ امروز

  اگر می‌خواهید زیست کنکور را فراموش نکنید، استفاده از فلش کارت‌های زیست با جعبه لایتنر، بهترین و سریع‌ترین راه حل ممکن است.

  مشاهده